กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอนัญชยา อาษายุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางปิยะนันท์ นพนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวนภาพร ช่วยโพธิ์กลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางนุสรา กิจหนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวรัชนีวรรณ แป้นด้วง
ครู