ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนุสรา กิจหนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นางสาวอารีย์ ทรวงโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายประสิทธิ์ นวพงษ์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางปิยะนันท์ นพนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวนภาพร ช่วยโพธิ์กลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางอนัญชยา อาษายุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรัชนีวรรณ แป้นด้วง
ครู