ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนุสรา กิจหนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวอารีย์ ทรวงโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายประสิทธิ์ นวพงษ์พิพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปิยะนันท์ นพนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนภาพร ช่วยโพธิ์กลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางอนัญชยา อาษายุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัชนีวรรณ แป้นด้วง
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5