กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอนัญชยา อาษายุทธ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางปิยะนันท์ นพนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวนภาพร ช่วยโพธิ์กลาง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางนุสรา กิจหนองสรวง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0809723467
อีเมล์ : thailms@outlook.com

นางสาวรัชนีวรรณ แป้นด้วง
ครู