กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้จัดสรรงบประมาณ สำหรับบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ ใน 4 กิจกรรม ได้แก่
     1. กิจกรรมวิชาการ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี
     2. กิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี
     3. ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยจัดอย่างน้อย 1 ครั้ง ต่อคนต่อปี
     4. บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือคอมพิวเตอร์ โดยจัดอย่างน้อย 40 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี
     ซึ่งในรายละเอียดการดำเนินการของสถานศึกษา จะมีคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย พิจารณาร่วมกัน โดยคำนึงผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นหลัก  
 
กิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมเนตรนารี
กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้