วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
สู่ระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


 

ปรัชญา

"การศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต"คติธรรม  

ธมฺมจารี สุขํ เสติ


 

วิสัยทัศน์ / ปรัชญา