ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรุ่งนภา บุรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายแสงสูรย์ หว่างอากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิพัฒน์ เรียนกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุรางค์ นรโภค
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปารีวรรณ แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนิษฐา วีระกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์
ครูชำนาญการ

นางสุรภา นนท์ตา
ครูชำนาญการ