กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนภา บุรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายแสงสูรย์ หว่างอากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายวิพัฒน์ เรียนกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุรางค์ นิลผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางปารีวรรณ แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนิษฐา วีระกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสุรภา นนท์ตา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวโศรยา เหยียดกระโทก
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายจารุภัทร ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวพิจิตตรา สนุ่นไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายวิทวัส สีดาวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4