ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุ่งนภา บุรีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายแสงสูรย์ หว่างอากาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิพัฒน์ เรียนกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์ พันธัง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุรางค์ นิลผาย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางปารีวรรณ แจ่มใส
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกนิษฐา วีระกุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสุรภา นนท์ตา
ครูชำนาญการ

นายจารุภัทร ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพิจิตตรา สนุ่นไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอภัชัย ธิติพิศุทธิ์กุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

นายวิทวัส สีดาวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4