พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
4. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์ (GOALS)

1. นักเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2. นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี
3. ครูจัดการเรียนการสอนได้อย่างที่มีประสิทธิภาพ
4. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน
2. เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3. พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
ประเด็นกลยุทธ์

ประเด็นกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน

1.1 พัฒนานักเรียนด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข และทักษะขั้นสูง
1.2 พัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1.3 ส่งเสริมทักษะทางวิชาการ ดนตรีกีฬา ศิลปะ เทคโนโลยีและอาชีพสู่ความเป็นเลิศ
1.4 ส่งเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้
1.5 เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
1.6 ส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ
1.7 ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะนักเรียน
1.8 ส่งเสริมคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา
1.9 ส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นไทย
1.10 ปลุกจิตสำนึกในความเป็นประชาธิปไตย และความรับผิดชอบต่อสังคม
1.11 ส่งเสริมการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง

2.1 สร้างเครือข่ายชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
2.2 ส่งเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ
2.3 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

3.1 พัฒนาครูและบุคลากร มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
3.2 พัฒนาครูเก่ง มีคุณภาพ ครูดีมีคุณธรรม

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

4.1 พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
4.2 พัฒนาระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงาน
พันธกิจ / เป้าหมาย