ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายชะโลม เลิศพยาบาล
ลูกจ้า่งประจำ