ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายชะโลม เลิศพยาบาล
ลูกจ้า่งประจำ

นายสัญญา ชุมหมื่นไวย
ลูกจ้างประจำ