ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 318ล/30 (อาคาร 1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 9,036,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 424ล พิเศษ(อาคาร 2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 14,900,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 318ล (อาคาร 3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 18,100,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม 101ล(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 7,194,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร โรงฝึกงาน 102/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 1,920,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ชั่วคราว 1 (การงาน-คหกรรม-ดนตรี)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ชั่วคราว 2 (โรงอาหาร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 165,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ชั่วคราว 3 (เกษตร-ศิลปะ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 150,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ชำนาญกิจมุทิตา(พยาบาล-พิพิธภัณฑ์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : 550,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดมอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2561
งบประมาณ : 1,634,284 บาท
เพิ่มเติม..