ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายมานะ เอื้อเฟื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุนิศา พัตรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางดวงกมล เกิดทะเล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุพรรณี เรียนกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรพิศ บุตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางอัมพร นันทะเสนา
ครูชำนาญการ

นางสมคิด เกวขุนทด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4