กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุพรรณี เรียนกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางดวงกมล เกิดทะเล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนิศา พัตรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

นางพรพิศ บุตรรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางอัมพร นันทะเสนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสมคิด เกวขุนทด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4