กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุพรรณี เรียนกิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางดวงกมล เกิดทะเล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุนิศา พัตรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางอัมพร นันทะเสนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสมคิด เกวขุนทด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5