เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน > มาร์ชสุรนารีวิทยา 2

Suranaree Wittaya 2 March

สุรนารีวิทยา 2

แหล่งการศึกษาเพิ่มพูนปัญญาเยาวชนไทย

ประพฤติ มีวิชา สามัคคี มีวินัย

หัวใจปรัชญาการศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิต

 

สุรนารีวิทยา 2

แหล่งสร้างคนดี ธมฺมจารี สุขํ เสติ

วีรสตรีท้าวสุรนารีศูนย์รวมดวงจิต

ปณิธานร่วมกันฉันท์มิตรสัมพันธ์สนิทเลือดน้ำเงินขาว

 

** แหล่งธรรมชาติเรียนรู้คู่คุณธรรม

นวัตกรรมไอซีทีวิชาการก้าวไกล

ศิลปะดนตรีกีฬาพัฒนากายใจ

สุระ 2 นำชัยให้เป็นคนดี

 

สุรนารีวิทยา 2

เราทั้งผองไม่เป็นรองน้องพี่

จงภูมิใจมั่นสานฝันทำดี

เกียรติและศักดิ์ศรีทวีก้าวล้ำนำชัย (ซ้ำ) **

 
เพลงโรงเรียน > สุรนารี 2 ข้ารองบาท

สุรนารี 2 ข้ารองบาท 

ธ ทรงงาน กว่า เจ็ดสิบปี มิว่างเว้น
ธ ทรงเป็น ศูนย์รวมใจไทยทั่วหล้า
ธ ทรงลำบากตรากตรำ มิเลิกรา
ธ ทรงนำพา ปวงประชาผ่านพ้นภัย
ธ ชี้นำหนทางสร้างชีวิต
ธ นำพาเศรษฐกิจพอเยงเลี้ยงตัวได้
ธ นำประหยัด มัธยัสถ์ออมก่อนใช้
ธ นำให้การกสิกรรมดินน้ำดี
ทรงพลิกฟื้นฝืนป่าธาราใส
ทรงดำริไว้ให้มีชลประทานทุกที่
ทรงพลิกแผ่นดินไทยให้ศิวิไลซ์แลเขียวขจี
ทรงแผ่พระบารมีแก่มวลประชามหาชน
ทรงพลิกฟื้นฝืนป่าธาราใส
ทรงดำริไว้ให้มีชลประทานทุกที่
ทรงพัฒนาการศึกษา ทั่วทั้งธานี
ด้วยพระบารมีล้นเกล้าองค์ภูมิพล
ผองข้าภูมิใจได้เกิดในแผ่นดินพ่อ
ผองข้าจะสานต่อด้วยปณิธานการกุศล
ผองข้าจะทำดีรักษาสามัคคีเพื่อมวลชน
ผองข้าถวายตนเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ดนตรี... Solo
ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งผอง
ธ ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมนำประชาชาติ
ธ ทรงเป็นเอกอัครมหาราช
ธ ทรงเปรื่องปราชญ์ทุกชนชาติพร้อมน้อมสดุดี
ทรงพลิกฟื้นฝืนป่าธาราใส
ทรงดำริไว้ให้มีชลประทานทุกที่
ทรงพลิกแผ่นดินไทยให้ศิวิไลซ์แลเขียวขจี
ทรงแผ่พระบารมีแก่มวลประชามหาชน
ทรงพลิกฟื้นฝืนป่าธาราใส
ทรงดำริไว้ให้มีชลประทานทุกที่
ทรงพัฒนาการศึกษา ทั่วทั้งธานี
ด้วยพระบารมีล้นเกล้าองค์ภูมิพล
ข้าขอถวายตนเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ขอถวายตนเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
ขอถวายตน (2 รอบ) เป็นข้ารองบาททุกชาติไป