ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนพดล แขดอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมบัติ มีดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นางนริศรา อินสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรชนก มาพรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายวิญญา นาใจรีบ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4