กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนพดล แขดอน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายสมบัติ มีดี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางนริศรา อินสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรชนก มาพรศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายวิญญา นาใจรีบ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4