คณะผู้บริหาร

นายพิษณุ คุณชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมาพร แก้วปนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางดวงกมล เกิดทะเล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางนริศรา อินสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนิยตา วิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ