คณะผู้บริหาร

นายพิษณุ คุณชื่น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสมาพร แก้วปนทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางดวงกมล เกิดทะเล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางนิยตา วิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางนริศรา อินสูงเนิน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป