คณะผู้บริหาร

นายวิรพจน์ โคกเกษม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวปรียาภรณ์ สุปัญญารัตน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสุปราณี แก้วมาพะเนา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนุสรา กิจหนองสรวง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางดวงกมล เกิดทะเล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางปิยะนันท์ นพนิยม
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางวันเฉลิม วังสำเภา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางนงลักษณ์ ประทุมพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางนิยตา วิลัย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายวิพัฒน์ เรียนกิ่ง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายนิติการและบริการ

นางสุรางค์ นิลผาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ