กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทรงศักดิ์ วีระทวีมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

นางสมาพร แก้วปนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุธารดี จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นายกิตติพงษ์ พรหมทำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2