ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายทรงศักดิ์ วีระทวีมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสมาพร แก้วปนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุธารดี จันทพรม
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายกิตติพงษ์ พรหมทำ
พนักงานราชการ