กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายทรงศักดิ์ วีระทวีมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสมาพร แก้วปนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรศักดิ์ ฉุยจอหอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวสุธารดี จันทพรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายกิตติพงษ์ พรหมทำ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2