เจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างาม
เจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างาม
         เจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างาม เป็นสิ่งที่เชิดหน้าชูตาของวัดหนองหญ้างาม ซึ่งมีความสง่างามสูงตระหง่านเสียดฟ้า ตั้งอยู่ทิศหรดีของวัดบนเนื้อที่ 1 ไร่ ได้ลงมือปลูกสร้างมาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2528 เป็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่ เป็นรูปทรงระฆังคว่าสูง 59 เมตร ฐานรอบยาว 28 เมตร มีศาลารายล้อมนอกประดิษฐานพระพุทธรูป จำนวน 59 องค์ มีพระพุทธรูปอริยาบถต่าง ๆ ซึ่งประชาชนตำบลหนองกระทุ่มได้สร้างถวายภายในตัวเจดีย์ชั้นล่าง ปู่โต จอมเกาะ ได้สร้างรอยพระพุทธบาทจำลอง พระปางไสยาสน์ พระประจำวันต่าง ๆ รวมทั้งพระประธานอีกจำนวนมาก บันได้ทางขึ้นได้สร้างเป็นรูปช้าง ด้านหน้าบันไดทิศตะวันออกมีพระพุทธรูปปางลีลา และมีทับหลังอันศักดิ์สิทธิ์ที่ขุดได้จากสถานที่ก่อสร้างเจดีย์นี้ประดิษฐานอยู่ให้ญาติพี่น้องชาวพุทธได้สักการะบูชา ใครที่ได้แวะมาตำบลหนองกระทุ่มจะแวะมาสักการะเจดีย์ใหญ่วัดหนองหญ้างามเพื่อความเป็นสิริมงคล