ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
80
96
176
5
ม.2
70
116
186
6
ม.3
67
94
161
5
รวมมัธยมต้น
217
306
523
16
ม.4
47
115
162
5
ม.5
39
82
121
5
ม.6
33
73
106
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลาย
119
270
389
15
รวมทั้งหมด
336
576
912
31
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2565

รูปนักเรียนหน้าเสาธง