ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
77
108
185
7
ม.2
104
134
238
7
ม.3
78
126
204
7
รวมมัธยมต้น
259
368
627
21
ม.4
54
98
152
6
ม.5
55
70
125
4
ม.6
23
82
105
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
132
250
382
14
รวมทั้งหมด
391
618
1,009
35
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

รูปนักเรียนหน้าเสาธง