ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
ม.1
66
97
163
7
ม.2
74
104
178
7
ม.3
87
125
212
7
รวมมัธยมต้น
227
326
553
21
ม.4
41
84
125
5
ม.5
43
102
145
5
ม.6
50
69
119
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
134
255
389
14
รวมทั้งหมด
361
581
942
35
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

รูปนักเรียนหน้าเสาธง