ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายเข็มเพชร เกยลำ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายสมส่วน บุญรอด
ลูกจ้างชั่วคราว

นายปฏิคม ศรีหมื่นไวย
ลูกจ้างชั่วคราว

นายบุญส่ง นาคหมื่นไวย
ลูกจ้างชั่วคราว

นางวิไลวรรณ อินทร์หมื่นไวย
ลูกจ้างชั่วคราว

นางติ๋ม กลมค้างพลู
ลูกจ้างชั่วคราว

นางอุทัย ลือสันเทียะ
ลูกจ้างชั่วคราว

นายวุฒิพันธ์ โคตโสภา
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสำลี สักกำปัง
ลูกจ้างชั่วคราว