ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุนีย์ ไชยหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางประเทือง วีระพันธ์ยานนท์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นายณัฐวุฒิ กาญจนเมธี
ครู

นายศิริศักดิ์ ถวัลย์วีระวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นางโชติกา ดุจจานุทัศน์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวฐานียา เดชพร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นายยุทธนา พึ่งพิมาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิยตา วิลัย
ครูชำนาญการ