ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายมานะ มั่งประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปภาดา นาสุวรรณพงศ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นายเกื้อ สิริการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางทิฆัมพร เหล็งนุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางวันเฉลิม วังสำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/6

นายจารุภัทร ประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวพรนิภา โภคสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายวิทวัส สีดาวงษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นายอภัชัย ธิติพิศุทธิ์กุล
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวพิจิตตรา สนุ่นไพบูลย์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4