กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมานะ มั่งประยูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางวันเฉลิม วังสำเภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/4

นายเกื้อ สิริการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางทิฆัมพร เหล็งนุ้ย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2