ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1.แผนการเรียนปกติ
2.แผนการเรียน SME เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
3. แผนการเรียน สองหลักสูตร(ทวิภาคี) คอมพิวเตอร์ศึกษา (เรียนร่วมกับวิทาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา)
4. แผนการเรียน คหกรรม
หลักสูตรที่เปิดสอน

รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 865.53 KB