หลักสูตรที่เปิดสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

1.แผนการเรียนปกติ
   ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ  2,150 - 2,500 บาท/ภาคเรียน

2.แผนการเรียน SME เน้น วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
   ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ 4,650 - 5,000 บาท/ภาคเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. แผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
   ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ  2,150 - 2,250  บาท/ภาคเรียน

2. แผนการเรียน สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
   ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ  2,150 - 2,250  บาท/ภาคเรียน

3. แผนการเรียนทั่วไป
   ค่าบำรุงการศึกษา ประมาณ  2,150 - 2,250  บาท/ภาคเรียน

4  แผนการเรียน  เทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล) ได้วุฒิ ม.6 และ ประกาศนียบัตร (World Class Certificate) จำนวน 6 ใบ มาตรฐานสากล จากยุโรงและอเมริกา
   ค่าบำรุงการศึกษา และค่าสอบวิชาพิเศษ ประมาณ  4,000 - 9,500 บาท/ภาคเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-  แผนการเรียน ปวช. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา นครราชสีมา) ได้วุฒิ ม.6 และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (Vocational Certificate)

   ค่าศึกษาเล่าเรียน(ค่าเทอม) ประมาณ  __________บาท/ภาคเรียน

หลักสูตรฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น 3 วัน (24ชั่วโมง)
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน พร้อมสอบรับใบประมาศมาตรฐานสากล(World Class Certificate)


รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารงบประมาณ 044-927070
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
หลักสูตรที่เปิดสอน

รายวิชาที่เรียนตลอดหลักสูตร