ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ชาติพุดซา
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิด น้อยวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ ชาญสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ มุทุกันต์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรร พวพงศ์วิริยะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายจารุเวช เพ็ชรหมื่นไวย
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชค ภู่ถนนนอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ บวชสันเทียะ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระอาจารย์ไพรินทร์ ศิริคุตโต
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุรกานต์ เตชปุญโญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพงษ์ แข็งขัน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต โพธิ์บุตรดี
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสมาพร แก้วปนทอง
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิษณุ คุณชื่น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหารสถานศึกษา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : imagegang@hotmail.com