กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวสุจิรา ดีเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวนรมน แก้วมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางวรรณา ธรรมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายระพิน โสคำแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางเกตุกนก วิสุทธาจารี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

MR.Mbeng Julius Mbeng
ครูอัตราจ้าง

นางสาวลักษมณ ดุงโคกกรวด
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

MR.Emmanuel Etakong Tabe
ครูอัตราจ้าง