ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนรมน แก้วมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

ธนาทิพย์ กระสันกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอรนุช ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุจิรา ดีเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นางวรรณา ธรรมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายระพิน โสคำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางเกตุกนก วิสุทธาจารี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวภัทราพร มีกุศล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

John Agbor Agbor
ครูอัตราจ้าง