ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนรมน แก้วมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอิศรางค์รัตน์ ศิริสวัสดิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวอรนุช ศรีสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธนาทิพย์ กระสันกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวสุจิรา ดีเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรรณา ธรรมรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6

นายระพิน โสคำแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางเกตุกนก วิสุทธาจารี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/7

นางสาวภัทราพร มีกุศล
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัฐอรอิณทุ์ รักษกุลวิทยา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/6

Miss.Vivian Viga-Ah
ครูอัตราจ้าง

Goeth Mokular Barace
ครูอัตราจ้าง