พนักงาน

นางสาวระพีพรรณ สุชีวกร
พนักงาน

นางสาวณัฐพร กัวหมื่นไวย
พนักงาน

นางสาวปรัศวญา ปักกลาง
พนักงาน

นางสาวพิชญา โพธิ์กลาง
พนักงาน

นายชากร สุวรรณเสวก
พนักงาน

นายทศพล คูณขุนทด
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ