ภาพรวมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
ภาพรวมอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
          งานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ ได้พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียนให้ครอบคุมพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณโรงเรียน โดยใช้หลักการ สามประสาน ระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต(Internet Service Provider) จำนวน 3 รายได้แก่
  1. Sinet โดย บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
  2. AIS   โดย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จํากัด
  3. True โดย ทรู อินเทอร์เน็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
         ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื้องแม้อินเทอร์เน็ตเส้นใดเส้นหนึ่งขาด นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนยังสามารถ เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูล ได้อย่างตลอดเวลา

นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลภายนอกดังนี้
-True บริเวณ หอประชุม ,โดม อาคาร 3 และ โรงอาหาร
  ขอรหัสเข้าเน็ต กด *871*4# โทรออก
 
-AIS บริเวณ โดม และ อาคาร 3
  ขอรหัสเข้าเน็ต กด *388*1# โทรออก