ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4
ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ระดับชั้น ม.1
แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ(SME)
โดยเรียงตามลำดับคะแนน
1.เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มหมื่นไวย
2.เด็กชายวชิรวิทย์ บวรวีระศักดิ์
3.เด็กหญิงธนัญชนก ศักดิ์ทวีวณิชย์
4.เด็กหญิงรังสิมา คอบตะขบ
5.เด็กชายฐากูร จันทร์ศรีใส
6.เด็กชายธนภัทร สวัสดิ์พุดซา
7.เด็กหญิงพรนภา เพชรธนสุนทร
8.เด็กหญิงกมลชนก กลั่นหมอ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือก ทุนการศึกษา(ยกเว้นค่าสอบวิชาพิเศษ)
ระดับชั้น ม.4 หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ(หลักสูตรมาตรฐานสากล)
โดยเรียงตามลำดับคะแนน
 
 
1.นางสาวณิสรานันท์ กุลเดชอัครโรจน์
2นายญาณพัฒน์ ผองสูงเนิน
3.นางสาวเปมิกา ทุ่งกระโทก
4.นายธนัท คูณกลาง
5.นายลัทธพล ภักดีชาติ
6.นางสาวพชร ทาริวงค์
7.นายสุรเทพ กาญจนลาภ
8.นางสาวทิพยวรรณ วัฒนธนานนต์
9.นางสาวญาณภัค พินิจมนตรี
10.นายปรารถนา บุญยืน
11.นางสาววิลาสินี ระแวง
12.นายจักรกริช ทองนาค
13.นางสาวรัตนาวดี ลีพันธ์ดุง
 
ให้ผู้ที่มีรายชื่อ เตรียมเอกสาร ดังต่อไปนี้
-หลักฐานการจบการศึกษา ระดับ ป.6 หรือ ม.3(ปพ.1) ฉบับจริงพร้อมสำเนา 2 ฉบับ
-รูปถ่ายชุดนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
-สำเนาทะเบียนบ้านชื่อนักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา
-สำเนาบัตรประชาชน  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดา
-หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี
มารายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 27 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายวันมอบตัว 

ม.1  แผนการเรียน SME ค่าห้องเรียนพิเศษ 2,500 บาท ค่าบำรุงการศึกษา 2,500 บาท รวม 5,000 บาท
ม.4  หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ(มาตรฐานสากล)  ได้รับทุนยกเว้นค่าสอบวิชาพิเศษ ในภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นเงินจำนวน 2,500 บาท จ่ายเฉพาะค่าบำรุงการศึกษา 2,250 บาท


โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2564,00:00   อ่าน 398 ครั้ง