ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ที่ผ่านมา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 30 มิ.ย. ที่ผ่านมา ลงนาม โดยนายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาสเลขาธิการคณะรัฐมนตรีระบุว่า 
 
ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  (COVID-19) ได้เริ่มคลี่คลายลง และภาครัฐได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้น การท่องเที่ยวภายในประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ ดังนี้
 
1. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและให้สามารถ จัดการประชุม อบรม และสัมมนา ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศได้ตามความเหมาะสม โดยให้คํานึงถึงการรักษาสุขอนามัย ในการจัดกิจกรรมและความปลอดภัยในการป้องกันโรคด้วย ทั้งนี้ ให้รายงานผลการจัดประชุมสัมมนา และการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย
 
2. ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเร่งรัดการดําเนินการจ้างงานในกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบเพื่อรองรับแรงงานที่ว่างงานจํานวนมากเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว
 
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 2563,00:00   อ่าน 358 ครั้ง