ยินดีกับนักเรียนที่ได้สิทธิ์ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
น.ส.ปรารถนา ถึหมื่นไวย ม.6/1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.พิชชาภา รอดวินิจ ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.นันทนา เกยพุดซา ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.สโรรักษ์ ดีใหม่ ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.ภัทรานิษฐฺ์ ลาวัล ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.กรกนก แก่นโพธิ์ ม.6/1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.ชนิสรา วังนาค ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.พิมพ์มาดา สายไพศรี ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.ประภัสสร เชิดสูงเนิน ม.6/3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
นายธนากร ผูกเหมาะ ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.กนกวรรณ นพพลกรัง ม.6/4
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.สุรภา แก้วฝ่าย ม.6/1
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.จุดาลักษณ์ เชียงเคน ม.6/5
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.จุฑามาส เชิดพุดซา ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.ปาริฉัตร มณีวงษ์ ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.สุวนันท์ ยิ่งจอหอ ม.6/3
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.กานต์ธีรา นาพุดซา ม.6/2
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
น.ส.ศสิธร กะการดี ม.6/2
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 65
น.ส.กิตติยา ไชยพรรณ ม.6/2
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 65
นายนัชชา อยู่หมื่นไวย์ ม.6/5
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 65