ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
 

จำนวน ชาย 19   คน หญิง 45  คน รวมทั้งหมด 64  คน

 
 
ตำแหน่ง
วิทยฐานะ
ระดับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่ง
ชาย
หญิง
รวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
0
0
0
รวม
-
0
1
1
 2. รองผู้อำนวยการโรงเรียน
-
คศ.1
0
0
0
 ชำนาญการ
คศ.2
0
0
0
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
1
0
1
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
รวม
-
2
0
2
 3. ครู
-
คศ.1
1
5
6
 ชำนาญการ
คศ.2
6
10
16
 ชำนาญการพิเศษ
คศ.3
10
28
38
 เชี่ยวชาญ
คศ.4
0
0
0
 เชี่ยวชาญพิเศษ
คศ.5
 
0
0
0
รวม
-
17
43
60
 4. ครูผู้ช่วย
-
ครูผู้ช่วย
 
0
1
1
 5. ลูกจ้างประจำ
-
-
 
0
0
0
 6. พนักงานราชการ
-
-
 
0
0
0
 7. ลูกจ้างชั่วคราว
-
-
 
0
0
0
รวมทั้งหมด
19
45
64